Zakres usług - osoby fizyczne

1. Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianej problematyki prawa cywilnego. Reprezentuje klientów w sprawach dotyczących m.in.:

 • Wykonywania umów i roszczeń wynikających z niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umów;
 • Współwłasności i zniesienia współwłasności;
 • Ochrony własności i posiadania;
 • Ochrony dóbr osobistych;
 • Odwołania darowizny;
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, czynów niedozwolonych, szkód wyrządzonych przez władzę publiczną;
 • Drogi koniecznej;
 • Służebności;
 • Zasiedzenia;
 • Immisji;
 • Praw konsumenta;
 • Spadku (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis, polecenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia).

2. Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Reprezentujemy pracowników oraz związki zawodowe w sporach sądowych dotyczących roszeń z wynikających ze stosunku pracy w tym także dotyczących mobbingu, czy dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek przy pracy. Kancelaria analizuje także projekty umów o pracę.

3. Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych takich jak:

 • rozwód;
 • separacja;
 • alimenty;
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

Nadto Kancelaria pomaga opracować porozumienia wychowawcze dotyczące wspólnego wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej.

4. Prawo karne i karne skarbowe

Prawo karne z uwagi na swój charakter w największym stopniu ingeruje w prawa i wolności obywateli. Dlatego też w sprawach dotyczących tej materii udział adwokata jawi się jako wręcz nieodzowny. Jest on bowiem swoistym gwarantem przestrzegania praw swojego mandanta, których to ewentualne naruszenie mogłoby mieć niezwykle daleko idące skutki.

Wobec powyższego Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowań karnych. Najpierw na etapie przygotowawczym (przed prokuraturą, policją, a także innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze), potem podczas rozpoznania sprawy przed sądem, jak również na etapie wykonawczym.

Mając na uwadze, że niektóre osoby będące stronami postępowania karnego są pozbawione wolności adwokat spotyka się z nimi w zakładzie karnym, albo areszcie. Kancelaria reprezentuje także osoby pokrzywdzone, będące ofiarami przestępstw.

5. Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach administracyjnych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno przed organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi.

.